آرشیو برچسب: ناوک چشم شوخ شنگ ترا ای نوازش کم و بهانه فراخ لب لعل و دهان تنگ ترا صلح را خود ببین که ما چه کنیم که به جان میخریم جنگ ترا دل بدزدی و زود بگریزی ما بدانستهایم ننگ ترا

12633: اوحدی دیوان اشعار غزلیات

%d8%b4%d8%b9%d8%b1

اوحدی دیوان اشعار غزلیات من چه گویم جفا و جنگ ترا جرم رهوار و عذر لنگ ترا ز دل و جان نشانه ساختهام ناوک چشم شوخ شنگ ترا ای نوازش کم و بهانه فراخ لب لعل و دهان تنگ ترا صلح را خود ببین که ما چه کنیم که به جان میخریم جنگ ترا دل بدزدی و زود بگریزی ما ...

ادامه مطلب »
bigtheme