آرشیو برچسب: دانه کِشتند مرا وز قصّهٔ آن خط که نوشتند مرا گر میبندانم آنکه درمان من است دانم ک

bigtheme